Сертификати

  • TUV CERT № 75 100 40707 от 16/05/2009 – Сертификат за внедрена система за управление на качеството по изискванията на ISO 9001:2000
  • Свидетелство за производствена квалификация за заваряване на стоманени конструкции по DIN 18800-7:2002-09, DIN 15018, DIN 4132, DIN 19704, DIN 22261
  • Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели № 0747
  • Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели № 02595 – Подновена – 2009
  • Лицензия за превоз на радиоактивни вещества № 02011
  • БСА – сертификат за акредитация рег. № 93 ОКС от 13/09/2006 за контрол на метала от вида С съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005
  • ОДОБРЕНИЕ на Система по Качеството по процедура: “Пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване-модул H1”
  • ZERTIFIKAT – Gemäß AD 2000 – Merkblatt HP 0 Nachweis zum Zert.-Nr. 01 AD 2000-Mbl. HP0 122 08 3107
  • ZERTIFIKAT – DIN EN ISO 3834-2 Nr. 01 DIN EN ISO 3834-2 122 08 3106