Неработещи под налягане

Валове, работни колела, носещи конструкции и елементи за тях

GPS координати: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217