Проекти

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

На 20.12.2023 г. "Енергоремонт-Гълъбово" АД сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.006-0423-C01 за проект "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по процедура BG-RRP-3.006 "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията". Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция "Програма за икономическа трансформация" към компонент "Интелигентна индустрия" на Националния план за възстановяване и устойчивост. Планираната продължителност е 18 месеца, а  общата стойност на проекта е 1 994 300.00 лв., от които 897 435.00 лв. европейско безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е ускоряване прехода на дружеството към климатична неутралност, подобряване на енергийната ефективност и увеличаване гъвкавостта на енергийната система посредством развитието на нови съоръжения за енергия, които адресират непостоянния характер на този тип енергия. Индиректно целите на проекта ще подпомогнат от една страна насърчаването на частния сектор към екосъобразна дейност, а от друга ще бъде подпомогнато изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия. Инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда. Проектът съответства и на принципа за ефективност и ефикасност, като допустимите дейности водят до постигане на целта на процедурата при най-адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Енергоремонт-Гълъбово" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

 

GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217